welkom bij Notariskantoor Zwanikken foto Notariskantoor Zwanikken voorjaar foto van naambord in het voorjaar foto van vroeger foto van muziekkoepel foto van herfst in Velp
site doorzoeken met freefind

Flex-bv per 1 oktober 2012 in werking (4 juli 2012)

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht op 12 juni 2012 als hamerstuk afgedaan.De flex-bv zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Door de nieuwe wetgeving wordt het eenvoudiger om een bv op te richten. Het invullen van een vragenlijst kan volstaan.

Aandeelhouders krijgen meer vrijheid voor de inrichting van statuten. Er komt een evenwichtig systeem van crediteurenbescherming. Het minimumkapitaal van € 18.000 wordt afgeschaft. Daarnaast vervalt de verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen. De mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden worden verruimd. Ook wordt het mogelijk om in de statuten te voorzien in stemrechtloze of winstrechtloze aandelen of in een flexibele verdeling van stemrecht.

De inwerkingtreding op 1 oktober 2012 biedt huidige en toekomstige ondernemers en andere betrokkenen gelegenheid om zich op de nieuwe wetgeving voor te bereiden. In het nieuwe bv-recht zitten overigens geen verplichtingen waarop de statuten onmiddellijk moeten worden aangepast. De flex-bv is een mooi instrument voor maatwerk.

Een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van het huidige BV-recht:

 1. Afschaffing van het verplichte minimumkapitaal.
  Onder het huidige recht is een oprichter van een BV nog verplicht minimaal € 18.000 kapitaal te storten. Dit heeft als doel het beschermen van schuldeisers van de BV. In de nieuwe wet is niet langer een wettelijk minimumkapitaal opgenomen. Schuldeisers worden in het voorstel beschermd doordat er niet zomaar dividend mag worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Het criterium voor het doen van uitkeringen zal zijn dat de BV hiertoe pas mag overgaan als redelijkerwijs duidelijk is dat de BV haar schulden kan blijven betalen. Wanneer de BV haar schulden niet kan betalen, zou het kunnen zijn dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het bedrag van de uitkering. Bovendien zal de aandeelhouder soms verplicht zijn tot terugbetaling van het uitgekeerde dividend.
 2. Afschaffing verplichte blokkeringsregeling.
  Onder het huidige recht is het verplicht om een blokkeringsregeling in de statuten op te nemen. In de nieuwe wet staat dat straks bepaald kan worden dat er in het geheel géén beperkingen gelden bij een aandelenoverdracht. Indien gewenst kunnen de aandeelhouders nog wel op eigen initiatief een blokkeringsregeling opstellen.
 3. De nu nog verplichte bankverklaring bij de oprichting van een BV wordt afgeschaft.
  Wanneer bij de oprichting in natura wordt ingebracht (bijvoorbeeld de inbreng van een bedrijf), zal de nu nog verplichte accountantsverklaring ook worden afgeschaft. De regeling dat de oprichters/bestuurders een beschrijving moeten opstellen van de inbreng wordt in de nieuwe regeling wel gehandhaafd.
 4. Afschaffing van de bepaling die nu nog verbiedt dat de BV aan een derde geld leent of borg staat voor een lening, indien die lening gebruikt wordt voor de aanschaf van aandelen in diezelfde BV.
 5. De procedure omtrent kapitaalvermindering wordt vereenvoudigd.
 6. In de statuten kan worden bepaald dat bepaalde aandelen zijn uitgesloten van winstdeling.
 7. De statuten kunnen bepalen dat op bepaalde aandelen meerdere stemmen kunnen worden uitgebracht. Ook kunnen bepaalde aandelen van stemrecht worden uitgesloten.

Informatie

Voor meer informatie over de flex-BV kunt terecht bij notaris Zwanikken.