welkom bij Notariskantoor Zwanikken foto Notariskantoor Zwanikken voorjaar foto van naambord in het voorjaar foto van vroeger foto van muziekkoepel foto van herfst in Velp
site doorzoeken met freefind

Wijzigingen successiewet gevolgen voor samenwonders (13 april 2010)

Algemeen

Zoals u wellicht de afgelopen tijd in de media heeft vernomen is per 1 januari 2010 de Successiewet ingrijpend gewijzigd. Dit kan met name voor samenwoners met kinderen gevolgen hebben. Het strekt derhalve tot aanbeveling uw persoonlijke situatie in verhouding tot uw huidige testamenten tegen het licht te houden.

Vrijstelling

De nieuwe Successiewet kent een partnerbegrip dat in grote lijnen overeenstemt met de oude wet doch thans is uitdrukkelijk de voorwaarde gesteld dat partijen een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst moeten hebben. Is een dergelijke overeenkomst er niet dan geldt de langstlevende niet als partner en kan onder meer geen beroep worden gedaan op de "grote" vrijstelling van (thans) € 600.000,-. De langstlevende heeft alsdan slechts een vrijstelling van € 2.000,- en valt in tariefgroep II (basistarief 30 %).

Tot 1 januari 2012 geldt overigens nog een overgangsregeling. Voorts is het mogelijk toch de vrijstelling te bemachtigen indien de samenwoners meer dan vijf kalenderjaren onafgebroken hebben samengewoond op hetzelfde adres waarvan moet blijken uit inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie. In het laatste geval is er wel een fiscale vrijstelling doch nimmer bescherming tegen eventuele legitieme porties van kinderen.

Testamenten

De wijzigingen in de nieuwe Successiewet op het gebied van het erfrecht/testamenten zijn met name van belang voor samenwoners met kinderen. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

  • Sedert 1 januari 2010 kunnen samenwoners, mits zij kiezen voor een bepaalde testamentvorm, voor de Successiewet gelijk worden behandeld als gehuwden met als gevolg een mogelijke belastingbesparing bij het tweede overlijden. Voor veel "oude" testamenten geldt dit vanaf 1 januari 2010 niet meer. Tevens heeft de wetgever helaas geen overgangsregeling getroffen voor bestaande testamenten.
  • In het verlengde van het vorenstaande kunnen de langstlevende samenwoner en de kinderen tevens een fiscaal voordeel behalen voor wat betreft de Inkomstenbelasting indien zij kiezen voor de juiste testamentvorm met bijbehorende afwikkeling van de nalatenschap.
  • Ook in het geval van samenwoners gelden eventuele kinderen uit eerdere relaties thans fiscaal als stiefkinderen waardoor zij in het meest gunstige tarief vallen wat betreft de vrijstellingen, de erfbelasting en de schenkbelasting.

Informatie

Door de wijzigingen kan het, met name fiscaal, zeer de moeite lonen een samenlevingsovereenkomst en testamenten op te stellen dan wel te wijzigen. Indien u geïnteresseerd bent in het maken of wijzigen van een samenlevingsovereenkomst en/of testamenten dan zijn ondergetekenden te allen tijde bereid u telefonisch of persoonlijk in een gesprek nadere toelichting te verschaffen.