Actueel

Jubelton per 1 januari 2023 naar 27.231 euro (9-3-2022)

Het kabinet verlaagt per 1 januari volgend jaar de jubelton naar 27.231 euro. Dat bedrag is volgens staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) de meest logische keuze, aangezien het gelijk is aan de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling tussen ouders en kinderen.

Met de zogenoemde jubelton kunnen ouders eenmalig maximaal 106.671 euro belastingvrij aan hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar schenken voor de aankoop van een nieuwe woning. Deze schenkingsvrijstelling is in 2017 ingevoerd met de verwachting dat jongeren het geld zouden gebruiken voor schuldaflossing. In de praktijk bleek dat zij het gebruikten om een duurdere woning te kopen

Afschaffing in 2024

In het coalitieakkoord stond al het voornemen de schenkingsvrijstelling eigen woning te schrappen. Dat bleek per 1 januari 2023 niet mogelijk. Het kabinet wil dit nu per 1 januari 2024 invoeren. Volgens Van Rij is het 'verstandig om al in 2023 een eerste substantiële stap te zetten. Daarom stelt het kabinet voor de vrijstelling eigen woning per 1 januari 2023 te verlagen tot 27.231 euro'. Vorige week bleek dat dit mogelijk is.


Corona maatregelen (22-3-2020)

Het Corona virus raakt ons allemaal. Ook Notariskantoor Zwanikken heeft maatregelen genomen. Hieronder volgt een overzicht van de genomen maatregelen:

RIVM
De RIVM richtlijnen en adviezen worden te allen tijde strikt gevolgd. Verwezen wordt naar: www.rivm.nl

corona

Heeft u (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. Dan gelden de volgende extra maatregelen:

corona

In het verlengde zijn de volgende besluiten genomen:

  1. Bezoek aan kantoor is alleen op afspraak mogelijk ter vermijding van onderlinge besmetting tussen cliënten. Bij bezoek mogen alleen die personen aanwezig zijn die strikt noodzakelijk zijn. Ook wordt een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter in acht gehouden.
  2. Bij bezoek worden vanzelfsprekend geen handen geschud. U dient zelve de jas op te hangen. Er wordt voorlopig geen koffie of thee meer aangeboden ter voorkoming van risico's.
  3. U dient een eigen pen en schrijfwaar mee te nemen. Ook dient u een eigen kopie van uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen danwel tevoren een scan toe te mailen.
  4. Voor zover mogelijk is het verzoek tevoren een scan van de relevante documenten waaronder uw legitimatiebewijs te mailen naar: notaris@zwanikken.nl
  5. Soms kunt u ook per volmacht een akte laten ondertekenen. Waar mogelijk wordt u vriendelijk verzocht van zo'n volmacht gebruik te maken. Hiermee wordt fysiek contact met anderen beperkt.
  6. De grootschaligheid van dit virus vergroot de noodzaak van levenstestamenten en testamenten. Het verzoek is aan ouderen en kwetsbare personen vooraf telefonisch te overleggen opdat aanvullende beschermende maatregelen kunnen worden getroffen.

Bij vragen kunt u altijd per email of per telefoon contact opnemen.


Privacyverklaring


Privacyverklaring

Notariskantoor Zwanikken heeft mede in verband met de de inwerking treding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de privacy opnieuw beschreven. In de brochure Privacyverklaring staat informatie over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan.


Tarieven erf- en schenkbelasting 2022 en afschaffen jubelton (1-1-2022)

Er zijn slechts twee tariefgroepen met elk twee schijven: tariefgroep I (partners en kinderen) en tariefgroep II (overige verkrijgers, onder wie ouders). Kleinkinderen worden ingedeeld in tariefgroep I met een tariefopslag van 80% (informeel aangeduid als tariefgroep IA):
Deel van de belaste verkrijging tussen Tariefgroep I (partners en kinderen) Tariefgroep II (overige verkrijgers)
€ 0 tot € 130.425 10% 30%
€ 130.425 en hoger 20% 40%


Overzicht vrijstellingen voor erven

Partner 680.645
(denk aan pensioenimputatie)  
Invalide kind 64.666
Kind 21.559
Kleinkind 21.559
Ouder 51.053
Overige verkrijger 2.274

Overzicht vrijstellingen voor schenken

Kinderen (jaarlijks) 5.677  
Kinderen 27.231 Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
Kinderen 56.724 Extra verhoging eigen woning/studie
Overige verkrijger 2.274  
Iedereen tot 40 jaar 106.671 t.b.v. de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek)

In het coalitieakkoord 2021 – 2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ staat letterlijk: “• De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt geschrapt.” Helaas is verder niets bekend over wanneer de jubelton wordt afgeschaft en hoe het met de overgangsregeling zit. Ter vermijding van verlies is het advies thans die jubeltonschenking bij notariële akte vast te leggen.