welkom bij Notariskantoor Zwanikken foto Notariskantoor Zwanikken voorjaar foto van naambord in het voorjaar foto van vroeger foto van muziekkoepel foto van herfst in Velp
site doorzoeken met freefind

Actueel

Corona maatregelen (22-3-2020)

Het Corona virus raakt ons allemaal. Ook Notariskantoor Zwanikken heeft maatregelen genomen. Hieronder volgt een overzicht van de genomen maatregelen:

RIVM
De RIVM richtlijnen en adviezen worden te allen tijde strikt gevolgd. Verwezen wordt naar: www.rivm.nl

corona

Heeft u (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. Dan gelden de volgende extra maatregelen:

corona

In het verlengde zijn de volgende besluiten genomen:

  1. Bezoek aan kantoor is alleen op afspraak mogelijk ter vermijding van onderlinge besmetting tussen cliënten. Bij bezoek mogen alleen die personen aanwezig zijn die strikt noodzakelijk zijn. Ook wordt een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter in acht gehouden.
  2. Bij bezoek worden vanzelfsprekend geen handen geschud. U dient zelve de jas op te hangen. Er wordt voorlopig geen koffie of thee meer aangeboden ter voorkoming van risico's.
  3. U dient een eigen pen en schrijfwaar mee te nemen. Ook dient u een eigen kopie van uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen danwel tevoren een scan toe te mailen.
  4. Voor zover mogelijk is het verzoek tevoren een scan van de relevante documenten waaronder uw legitimatiebewijs te mailen naar: notaris@zwanikken.nl
  5. Soms kunt u ook per volmacht een akte laten ondertekenen. Waar mogelijk wordt u vriendelijk verzocht van zo'n volmacht gebruik te maken. Hiermee wordt fysiek contact met anderen beperkt.
  6. De grootschaligheid van dit virus vergroot de noodzaak van levenstestamenten en testamenten. Het verzoek is aan ouderen en kwetsbare personen vooraf telefonisch te overleggen opdat aanvullende beschermende maatregelen kunnen worden getroffen.

Bij vragen kunt u altijd per email of per telefoon contact opnemen.


Privacyverklaring


Privacyverklaring

Notariskantoor Zwanikken heeft mede in verband met de de inwerking treding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de privacy opnieuw beschreven. In de brochure Privacyverklaring staat informatie over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan.


Vrijstellingen 2018 (1-1-2018)

De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Hieronder vindt u de cijfers die gelden vanaf 1 januari 2018:

Overzicht vrijstellingen voor erven

Partner 643.194
(na pensioenimputatie minimaal)  
Invalide kind 61.106
Kind 20.371
Kleinkind 20.371
Ouder 48.242
Overige verkrijger 2.147

Overzicht vrijstellingen voor schenken

Kinderen (jaarlijks) 5.363  
Kinderen 25.731 Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
Kinderen 53.602 Extra verhoging eigen woning/studie
Overige verkrijger 2.147  

Overzicht tarieven 2017

Gedeelte van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1a (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€ 0 tot € 123.248 10% 18% 30%
€ 123.248 en hoger 20% 36% 40%

De vrijstelling geldt ook als meer wordt verkregen dan het bedrag van de vrijstelling.


Vanaf 2018: Beperkte gemeenschap van goederen standaard!

Trouwen in 2018? Let op: vanaf 1 januari 2018 gaat de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in. De belangrijkste veranderingen zijn dat het eigen vermogen dat vóór de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap vallen.

Hoe werkt deze wet en wat zijn de verschillen met de algehele gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden?

Algehele gemeenschap van goederen (tot 1-1-2018)

Wanneer stellen geen afspraken maken voor hun huwelijk of geregistreerd partnerschap geldt nu volgens de wet de algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden die voor en tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd gezamenlijk eigendom zijn. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een schenking, erfenis of (uw aandeel in) het familiehuisje. Na een scheiding moeten de partners al het geld en bezittingen in principe in tweeën verdelen.

Hetzelfde geldt voor de schulden. Ook als u niet weet dat uw partner schulden heeft gemaakt, moet u daar toch aan meebetalen.

Beperkte gemeenschap van goederen (vanaf 1-1-2018)

Voor stellen die trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan op of na 1 januari 2018 geldt automatisch de beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd van u samen is. Bezittingen of schulden van voor het huwelijk vallen niet in de gezamenlijk boedel. Ook schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen.

Om te kunnen aantonen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn, is een goede administratie belangrijk. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend.

Voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners hier niets van afweet, zijn volgens de nieuwe wet beide partners nog steeds aansprakelijk.

Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden

Wilt u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bezittingen of schulden apart houden? Dan gaat u naar de notaris voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Deze situatie verandert niet door de nieuwe wet.

U kunt na 1 januari 2018 ook nog steeds kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen. Daarvoor kunt u ook bij de notaris terecht.

Ongehuwd samenwonen

Voor stellen die ongehuwd samenwonen is de situatie ongewijzigd. De wet heeft voor samenwoners niets geregeld. U kunt zelf een samenlevingsovereenkomst laten opstellen waarin u uw afspraken vastlegt.


Vrijstelling schenking eigen huis
(6 februari 2017)

De vrijgestelde schenking van €100.000 is weer terug! Vanaf 1 januari 2017 is het weer mogelijk om € 100.000 belastingvrij te schenken voor de eigen woning. Er gelden wel spelregels, zeker als u in het verleden al eens een grote schenking aan een kind heeft gedaan. Wanneer geldt de vrijstelling?

De verruimde vrijstelling van € 100.000 geldt voor schenkingen die worden gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. De schenking kan ook worden gebruikt voor de aflossing van een eigenwoningschuld of de aflossing van een restschuld na verkoop van een eigen woning.

De nieuwe vrijstelling geldt niet alleen voor ouders die aan kinderen schenken. Iedereen kan een schenking doen binnen deze vrijstelling. De ontvanger van de schenking moet alleen wel tussen de 18 jaar 40 jaar oud zijn.

Overgangsrecht

Heeft u in het verleden al een schenking aan een kind gedaan met gebruikmaking van een verhoogde vrijstelling? En wilt u straks weer een schenking doen met de nieuwe verhoogde vrijstelling? Dan heeft u te maken met overgangsrecht.

De regels van het overgangsrecht houden kortweg gezegd het volgende in:

  • Is de schenking met de verhoogde vrijstelling in 2015 of 2016 gedaan? Dan kunt u in 2017 en/of 2018 een aanvullende schenking doen van € 46.984.
  • Als de schenking tussen 2010 en 2014 is gedaan, dan kan er in 2017 geen gebruik worden gemaakt van de nieuwe vrijstelling. Ook niet als in het eerdere jaar van schenking niet de volledige vrijstelling is benut.
  • Wanneer u vóór 2010 al gebruik heeft gemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan geldt een bijzondere regeling. U kunt dan in 2016 al aanvullend schenken. Deze regeling wordt hieronder verder uitgelegd.