Actueel


Tarieven erf- en schenkbelasting 2023
(1-1-2023)

Er zijn slechts twee tariefgroepen met elk twee schijven: tariefgroep I (partners en kinderen) en tariefgroep II (overige verkrijgers, onder wie ouders). Kleinkinderen worden ingedeeld in tariefgroep I met een tariefopslag van 80% (informeel aangeduid als tariefgroep IA):


Deel van de belaste verkrijging tussen Tariefgroep I (partners en kinderen) Tariefgroep II (overige verkrijgers)
€ 0 tot € 138.641 10% 30%
€ 138.641 en hoger 20% 40%


Overzicht vrijstellingen voor erven

Partner 723.526
(denk aan pensioenimputatie)  
Invalide kind 68.740
Kind 22.918
Kleinkind 22.918
Ouder 54.270
Overige verkrijger 2.418

Overzicht vrijstellingen voor schenken

Kinderen (jaarlijks) 6.035  
Kinderen 28.947 Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
Kinderen 60.298 Extra verhoging dure studie
Overige verkrijger 2.418  
Iedereen tot 40 jaar 28.947 t.b.v. de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek)

Ingevolge art. 25 en 26 SW wordt bij vererven en schenken gehuwden en ongehuwd samenwonenden gezien als één persoon.


Jubelton voor de eigen woning en overdrachtsbelasting 2023 (7-10-2022)

De schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning (ook wel de jubelton genoemd) wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft.
Per 1 januari 2023 wordt de eenmalige vrijstelling voor de eigen woning al verlaagd naar € 28.947. De huidige maximale vrijstelling bedraagt € 106.671.

Deze eenmalige vrijstelling is mogelijk als de ontvanger of zijn of haar partner tussen de 18 en 40 jaar oud is en de jubelton gebruikt wordt om:

  • Een eigen woning te kopen of te verbouwen.
  • De hypotheek of restschuld van zijn/haar eigen woning af te lossen.
  • De rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn/haar eigen woning af te kopen.

Let op! Voor de jubelton gold dat het maximumbedrag van de vrijstelling verspreid over drie jaar kon worden geschonken. Voorgesteld is nu dat indien in 2022 voor het eerst is geschonken, het restant van de vrijstelling alleen nog in 2023 kan worden geschonken en niet meer in 2024. Wanneer de jubelton in 2023 wordt geschonken, geldt in het geheel geen spreidingsmogelijkheid meer.

Tip! Iemand die in 2022 een schenking ontvangt, heeft nog wel tot uiterlijk 2024 de tijd om deze te besteden aan de eigen woning. Als u nog optimaal van de jubelton gebruik wilt maken, moet u deze nog voor 1 januari (in ieder geval gedeeltelijk) schenken. Tip! De jubelton 2023 is dus alleen interessant in niet-ouder-kindrelaties.

Verhoging van de startersvrijstelling

De drempelvrijstelling in de startersvrijstelling wordt verhoogd van € 400.000 (2022) naar € 440.000 (2023). Deze vrijstelling geldt voor starters op de woningmarkt met een leeftijd tot 35 jaar, mits de woning gaat functioneren als hoofdverblijf.

De overdrachtsbelasting voor vastgoed dat niet als eigen woning aangemerkt kan worden (kortweg gezegd vastgoed van beleggers), stijgt van 8 naar 10,4%.


Jubelton per 1 januari 2023 naar 27.231 euro (9-3-2022)

Het kabinet verlaagt per 1 januari volgend jaar de jubelton naar 27.231 euro. Dat bedrag is volgens staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) de meest logische keuze, aangezien het gelijk is aan de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling tussen ouders en kinderen.

Met de zogenoemde jubelton kunnen ouders eenmalig maximaal 106.671 euro belastingvrij aan hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar schenken voor de aankoop van een nieuwe woning. Deze schenkingsvrijstelling is in 2017 ingevoerd met de verwachting dat jongeren het geld zouden gebruiken voor schuldaflossing. In de praktijk bleek dat zij het gebruikten om een duurdere woning te kopen

Afschaffing in 2024

In het coalitieakkoord stond al het voornemen de schenkingsvrijstelling eigen woning te schrappen. Dat bleek per 1 januari 2023 niet mogelijk. Het kabinet wil dit nu per 1 januari 2024 invoeren. Volgens Van Rij is het 'verstandig om al in 2023 een eerste substantiële stap te zetten. Daarom stelt het kabinet voor de vrijstelling eigen woning per 1 januari 2023 te verlagen tot 27.231 euro'. Vorige week bleek dat dit mogelijk is.


Corona maatregelen (22-3-2020)

Het Corona virus raakt ons allemaal. Ook Notariskantoor Zwanikken heeft maatregelen genomen. Hieronder volgt een overzicht van de genomen maatregelen:

RIVM
De RIVM richtlijnen en adviezen worden te allen tijde strikt gevolgd. Verwezen wordt naar: www.rivm.nl

corona

Heeft u (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. Dan gelden de volgende extra maatregelen:

corona

In het verlengde zijn de volgende besluiten genomen:

  1. Bezoek aan kantoor is alleen op afspraak mogelijk ter vermijding van onderlinge besmetting tussen cliënten. Bij bezoek mogen alleen die personen aanwezig zijn die strikt noodzakelijk zijn. Ook wordt een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter in acht gehouden.
  2. Bij bezoek worden vanzelfsprekend geen handen geschud. U dient zelve de jas op te hangen. Er wordt voorlopig geen koffie of thee meer aangeboden ter voorkoming van risico's.
  3. U dient een eigen pen en schrijfwaar mee te nemen. Ook dient u een eigen kopie van uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen danwel tevoren een scan toe te mailen.
  4. Voor zover mogelijk is het verzoek tevoren een scan van de relevante documenten waaronder uw legitimatiebewijs te mailen naar: notaris@zwanikken.nl
  5. Soms kunt u ook per volmacht een akte laten ondertekenen. Waar mogelijk wordt u vriendelijk verzocht van zo'n volmacht gebruik te maken. Hiermee wordt fysiek contact met anderen beperkt.
  6. De grootschaligheid van dit virus vergroot de noodzaak van levenstestamenten en testamenten. Het verzoek is aan ouderen en kwetsbare personen vooraf telefonisch te overleggen opdat aanvullende beschermende maatregelen kunnen worden getroffen.

Bij vragen kunt u altijd per email of per telefoon contact opnemen.


Privacyverklaring


Privacyverklaring

Notariskantoor Zwanikken heeft mede in verband met de de inwerking treding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de privacy opnieuw beschreven. In de brochure Privacyverklaring staat informatie over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan.


Tarieven erf- en schenkbelasting 2022 en afschaffen jubelton (1-1-2022)

Er zijn slechts twee tariefgroepen met elk twee schijven: tariefgroep I (partners en kinderen) en tariefgroep II (overige verkrijgers, onder wie ouders). Kleinkinderen worden ingedeeld in tariefgroep I met een tariefopslag van 80% (informeel aangeduid als tariefgroep IA):
Deel van de belaste verkrijging tussen Tariefgroep I (partners en kinderen) Tariefgroep II (overige verkrijgers)
€ 0 tot € 130.425 10% 30%
€ 130.425 en hoger 20% 40%


Overzicht vrijstellingen voor erven

Partner 680.645
(denk aan pensioenimputatie)  
Invalide kind 64.666
Kind 21.559
Kleinkind 21.559
Ouder 51.053
Overige verkrijger 2.274

Overzicht vrijstellingen voor schenken

Kinderen (jaarlijks) 5.677  
Kinderen 27.231 Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
Kinderen 56.724 Extra verhoging eigen woning/studie
Overige verkrijger 2.274  
Iedereen tot 40 jaar 106.671 t.b.v. de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek)

In het coalitieakkoord 2021 – 2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ staat letterlijk: “• De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt geschrapt.” Helaas is verder niets bekend over wanneer de jubelton wordt afgeschaft en hoe het met de overgangsregeling zit. Ter vermijding van verlies is het advies thans die jubeltonschenking bij notariële akte vast te leggen.