Arbitrage en bindend advies


Inleiding

Het uitgangspunt van de Nederlandse rechtsstaat is dat alle geschillen door de rechter worden beslecht. De gang naar de rechter heeft vele voordelen doch ook nadelen. Bindend advies en arbitrage zijn vormen van alternatieve geschillenbeslechting.

Bij bindend advies spreken partijen af dat het oordeel (''bindend advies") van notaris Zwanikken beslissend is en zal worden nageleefd. Een bindendadviesprocedure vervangt wel de procedure voor de overheidsrechter, maar mondt niet uit in een vonnis dat ten uitvoer kan worden gelegd.

Arbitrage is rechtspraak door notaris Zwanikken. Het kantoor biedt een snelle en effectieve arbitrale procedure. Het vonnis is bindend voor alle partijen en vervangt de procedure voor de overheidsrechter.

Geschillen kunnen hiermee snel en effectief worden opgelost.

Start procedure

De procedure tot bindend advies of arbitrage start met een voorovereenkomst. In de voorovereenkomst komen partijen overeen wat het onderwerp van de procedure is en welke termijnen worden aangehouden.. Om tot zo'n voorovereenkomst te komen kunt u met notaris Zwanikken per email of telefoon contact op te nemen.

Verloop procedure

In de procedure legt eerst de ene partij zijn eisen vast in een memorie van eis. Binnen overeengekomen termijnen kan de andere partij zich verweren en tegeneisen indienen (memorie van antwoord).
Aansluitend kunnen beide partijen omstebeurt weer reageren (repliek en dupliek). Daarna volgt de mondelinge behandeling. Hier kunnen partijen en/of hun raadslieden hun stellingen alleen toelichten.
Zo spoedig mogelijk volgt op de mondelinge behandeling het bindend advies of het arbitraal vonnis.

Kosten en termijnen procedure

De uitgangspunten van Notariskantoor Zwanikken zijn kwaliteit, snelheid en maatwerk. Alle werkzaamheden worden op uurbasis in rekening gebracht. De tijdsbesteding is enerzijds afhankelijk van uw persoonlijke situatie, wensen en verlangens en anderzijds de wettelijk vereiste werkzaamheden. Te allen tijde zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Notariskantoor Zwanikken.
Indicatief bedraagt de tijdsbesteding minimaal acht uur tijd. Voor de procedure betaalt iedere partij als voorschot € 2.600,00 (2022), te vermeerderen met griffierecht als het een arbitrage betreft.

In genoemde voorovereenkomst tot bindend advies of arbitrage worden de termijnen vastgesteld voor het indienen van de schriftelijke stukken. Gebruikelijk zijn termijnen van drie weken.
De mondelinge behandeling is drie weken later. Behoudens uitzonderingen volgt binnen drie weken het bindend advies of het arbitraal vonnis.
Het is derhalve mogelijk binnen 18 weken tot een definitieve beslechting van een geschil te komen!

Informatie

Voor nadere informatie kunt u te allen tijde met de notaris contact opnemen.