Kandidaat-notaris


Een kandidaat-notaris is een jurist(e) die in de studierichting notarieel recht aan de universiteit is afgestudeerd. Uitsluitend notariŽle juristen die op een notariskantoor werken mogen zich "kandidaat-notaris" noemen. De kandidaat-notaris heeft in beginsel dezelfde juridische opleiding genoten als de notaris en heeft dezelfde juridische vaardigheden.

In de eerste drie jaren volgt de kandidaat-notaris de NotariŽle Beroepsopleiding. De beroepsopleiding wordt door de Stichting Beroepsopleiding voor het Notariaat in samenwerking met een aantal Universiteiten verzorgd. Met deze beroepsopleiding wordt getracht de kandidaat-notaris een breder juridisch draagvlak mee te geven. Tijdens de beroepsopleiding worden de ervaringen die de kandidaat-notaris in de notariŽle praktijk opdoet aan de theorie getoetst.

Na drie jaar stage en afronding van de NotariŽle Beroepsopleiding kan de kandidaat-notaris bij afwezigheid van de notaris ůůk akten passeren. Heeft de kandidaat-notaris minimaal zes jaar ervaring kan hij bij Koninklijk Besluit tot notaris worden benoemd. Tevens dient de kandidaat-notaris alsdan in het bezit te zijn van een gedegen ondernemingsplan. Op grond van de nieuwe Wet op het Notarisambt wordt het de kandidaat-notaris mogelijk gemaakt zich vrij als notaris te kunnen vestigen.

Zo lang een kandidaat-notaris niet tot notaris is benoemd blijft hij "kandidaat". Dit zegt niets over zijn juridische en notariŽle kwaliteiten en ervaring.

Wat doet een kandidaat-notaris?

In hoofdlijnen doet een kandidaat-notaris hetzelfde werk als een notaris. Hij kan u juridisch advies geven op allerlei rechtsgebieden en kan tevens zelfstandig besprekingen voeren. De kandidaat-notaris is als het ware de rechterhand van de notaris. De kandidaat-notaris is echter niet zonder meer bevoegd notariŽle akten te ondertekenen. Bij afwezigheid van de notaris kan de kandidaat-notaris met toestemming van de Voorzitter van de Kamer van Toezicht waarnemen. Een vereiste is wel dat de kandidaat-notaris de beroepsopleiding met goed gevolg heeft afgerond en minimaal drie jaar ervaring heeft.

Tuchtrecht

De kandidaat-notaris heeft net zoals de notaris een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht. De geheimhoudingsplicht houdt in dat de kandidaat-notaris en notaris geen inlichtingen aan derden over hun werkzaamheden mogen geven. Het verschoningsrecht houdt in dat de kandidaat-notaris en notaris geen inlichtingen aan derden over hun werkzaamheden hoeven te geven.

Het toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen, alsmede de tuchtrechtspraak, wordt uitgeoefend door de Kamers van Toezicht. Deze Kamers zijn belast met de uitvoering van de haar in de Wet op het Notarisambt opgedragen taken, alsmede met de behandeling van klachten welke bij haar over notarissen en kandidaat-notarissen zijn ingediend. Klachten tegen notarissen en kandidaat-notarissen kunnen schriftelijk en gemotiveerd ingediend worden bij de Kamer van Toezicht, waaronder de notaris of kandidaat-notaris valt.