Mediation


Henk en Bert exploiteren samen een horecabedrijf. Na bezoek aan een vakbeurs ontstaat tussen hen ruzie over de te volgen koers van hun bedrijf. Deze ruzie gaat zover dat het café en hun jarenlange vriendschap in gevaar komt. Aan de ene kant bestaat de wens het conflict te beslechten doch beiden hebben geen zin direct naar een advocaat te stappen.

Geschil

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Normale, werkbare verhoudingen tussen partijen hebben de voorkeur boven juridische procedures. Die laatste kosten veel tijd, energie en geld. Bovendien vormt een vonnis niet altijd een oplossing. Steeds vaker valt daarom de keuze op mediation als een andere vorm van conflictbeheersing.

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil door bemiddeling. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokkenen aanvaardbaar is. Maar vaak zien partijen die in een conflict zijn verwikkeld, die oplossing niet. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen om een eigen oplossing te vinden. Mediation leidt tot oplossingen waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Een groot voordeel daarvan is dat de relatie tussen partijen niet onnodig beschadigd wordt.

Een mediation is alleen zinvol als alle partijen de wil hebben samen uit het probleem te komen. De kosten van een mediation-procedure zijn het honorarium van de mediator en eventuele hulpkrachten. Het honorarium wordt niet afhankelijk gesteld van het bereiken van een oplossing. Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen. Hun eigen kosten komen voor eigen rekening. Het staat de partijen vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.

Mediation kent een groot aantal voordelen boven andere vormen van geschillenbeheersing. De belangrijkste daarvan zijn: snelheid, kostenbeheersing, informele procedure, actieve rol van partijen zelve en geen onnodige beschadiging van de verhoudingen.

Procedure

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet worden gedwongen aan het mediation-proces mee te doen. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Deze principes liggen vast in het NMI Mediation Reglement. Aan het begin van het mediation-proces sluiten de partijen en de mediator een mediation-overeenkomst.

Dan start het informele, flexibele mediation-proces. De partijen stellen zich actief op en de mediator stimuleert hen tot overleg. Hij begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt de mediation.

Mediator

Onafhankelijk en onpartijdig: dat zijn de twee basiskenmerken van de mediator. Hij is getraind in het leiden en begeleiden van mediation-processen. Onder andere het Nederlands Mediation Instituut (NMI) beheert een register van mediators. Daarin worden alleen gekwalificeerde mediators opgenomen. Veel notarissen staan als mediator in dat register. Mediators werken volgens de gedragsregels van het NMI. Registratie en gedragsregels zijn gericht op een goede kwaliteit van mediation. Inmiddels zijn er enkele honderden mediators in het register opgenomen.