Aandelenoverdracht


In het café kreeg Theo een aantal aandelen in een B.V. van zijn vriend als belegging te koop aangeboden. Afgezien van de vraag of dat wel een verstandige belegging zou zijn vroeg Theo zich af hoe je de eigendom van aandelen kunt krijgen.

Aandelen in een BV kunnen uitsluitend bij notariële akte worden uitgegeven en overgedragen. De verplichte tussenkomst van de notaris geldt niet bij een aan de beurs genoteerde vennootschap en aandelen op naam in een N.V. Bij aandelenoverdracht via de notaris is de aandeelhouder er zeker van dat hij of zij de aan dat aandelenbezit verbonden rechten kan uitoefenen. Aandelenoverdracht via de notaris is ook een bijdrage tegen misbruik en oneigenlijk gebruik.
Bij uitgifte van aandelen onderzoekt de notaris of het besluit tot uitgifte rechtsgeldig is genomen. De akte van oprichting, waarin de uitgifte van aandelen wordt geregeld, bevat een aantal bij wet voorgeschreven gegevens. Uw notaris weet welke. In de akte van levering waarin de overdracht wordt geregeld vermeldt de notaris dezelfde gegevens als in de akte van uitgifte. Ook vermeldt hij op welke wijze het aandeel of het beperkt recht daarop is verkregen.

Erkenning

De levering moet door de vennootschap worden erkend. Gebeurt dit niet, dan kan de nieuwe aandeelhouder geen aandeelhoudersrechten uitoefenen, zoals het stem-, vergader- en dividendrecht. Erkenning kan op drie verschillende manieren plaatsvinden, te weten in de akte, via overlegging van een notarieel afschrift aan de vennootschap of via erkenning door de vennootschap.

Waarborg

De verplichte tussenkomst van de notaris bevordert de rechtszekerheid. Hij waarborgt dat aan alle statutaire en wettelijke formaliteiten wordt voldaan. Hij onderzoekt of de overdracht gebaseerd is op een geldige titel en of degene die levert ook bevoegd is om dat te doen. Een belangrijke vraag is tot welke datum in het verleden het onderzoek moet strekken. Daarbij speelt een overgangsbepaling een belangrijke rol. Die overgangsbepaling stelt dat op een gebrek in de levering van vóór 1 januari 1993 geen beroep kan worden gedaan indien na de levering vijf jaar zijn verstreken en de vennootschap de levering gedurende dat tijdvak als geldig heeft aanvaard. Een akte blijft vereist. Ontdekt de notaris bij zijn onderzoek onvolkomenheden die niet reparabel zijn, dan zal hij zijn dienstverlening weigeren of moeten meedelen welke onvolkomenheden hij heeft ontdekt. Tot 1 januari 1993 was voor een aandelenoverdracht onder meer een onderhandse akte met erkenning door de vennootschap vereist. Een bekend probleem uit die periode zijn “aandelenoverdrachten” zonder zo’n akte of uitgifte van aandelen boven het maatschappelijk kapitaal. Vaak zijn deze fouten uit het verleden met grote moeite en met veel kosten door de notaris te repareren. Iedere aandeelhouder doet er goed aan zijn administratie te controleren of hij zo’n akte heeft.

Aandeelhoudersregister

Wie de aandeelhouders van de vennootschap zijn staat vermeld in het aandeelhoudersregister. Het aandeelhoudersregister is echter niet te vergelijken met het kadaster. Ook overdrachten die niet staan vermeld in het aandeelhoudersregister zijn rechtsgeldig! In de wandelgangen wordt zo’n register ook wel het kladboek van Jantje genoemd.