Adoptie


Ellen en Marianne zijn onlangs met elkaar getrouwd. Het geluk van hun huwelijk zou nog extra bezegeld kunnen worden door een kindje. Ze hebben gehoord dat het sinds 1 april 2001 mogelijk is voor paren van hetzelfde geslacht om een kindje in Nederland te adopteren. Ellen en Marianne zijn dolgelukkig en ze besluiten om samen naar de notaris te gaan om inlichtingen in te winnen over de adoptieprocedure.

Adoptie

Door adoptie komt een nieuwe, wettelijke familieband tussen het kind en de adoptiefouders tot stand met alle rechten en verplichtingen die daarbij horen. Adoptie is een zeer ingrijpende maatregel omdat de familieband met de oorspronkelijke ouders ophoudt te bestaan. Voorwaarde is wel dat het kind niets meer heeft te verwachten van de oorspronkelijke ouders en dat de adoptie in het belang van het kind is.

Wie kunnen adopteren?

Paren van verschillend geslacht kunnen samen een kind in Nederland adopteren als zij direct voorafgaand aan het verzoek ten minste 3 jaar hebben samengewoond en zij het kind samen 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed. Hetzelfde geldt sinds 1 april 2001 ook voor paren van hetzelfde geslacht. Het is geen vereiste dat de partners met elkaar getrouwd zijn.

Een persoon kan ook een kind in Nederland adopteren als deze het kind gedurende 3 jaar heeft verzorgd en opgevoed.

Stiefouderadoptie

Bij stiefouderadoptie heeft het kind nog één ouder en kan de partner van de ouder het kind adopteren. In tegenstelling tot hetgeen hierboven staat vermeldt geldt hier niet de voorwaarde dat de familieband met de oorspronkelijke ouders wordt verbroken. Alleen de familieband met de andere ouder (indien aanwezig) wordt verbroken.

Voor stiefouderadoptie geldt dat de stiefouder tenminste 3 jaar heeft samengewoond met de ouder en dat de stiefouder ten minste 1 jaar voor het kind heeft gezorgd.

Hier geldt echter één uitzondering. Indien twee vrouwen een relatie hebben en één van hen krijgt een kind, dan kan de andere vrouw direct na de geboorte een adoptieverzoek indienen bij de rechtbank. Wel van belang is dat de twee vrouwen 3 jaar hebben samengewoond.

Andere voorwaarden

  • de adoptiefouders mogen niet de grootouders van het kind zijn;
  • de adoptiefouders moeten tenminste 18 jaar ouder zijn dan het kind;
  • op de dag van het verzoek moet het kind minderjarig zijn; als het kind ouder is dan 12 jaar moet het zelf geen bezwaar hebben tegen de adoptie, is het kind jonger dan 12 jaar dan telt zijn mening ook mee;
  • de oorspronkelijke ouders mogen geen bezwaar hebben tegen de adoptie; deze voorwaarden gelden niet indien de ouders niet of nauwelijks met het kind in gezinsverband hebben samengeleefd of het kind ernstig is verwaarloosd door de ouders, of de ouder is veroordeeld wegens een ernstig misdrijf jegens het kind.

Rechter

Het verzoek om adoptie dient te worden ingediend bij de rechtbank. Hierbij dient men te worden bijgestaan door een advocaat. De kosten voor deze procedure (de advocaat, griffierecht etc.) komen voor rekening van de adoptiefouders. In sommige gevallen zijn deze kosten overigens aftrekbaar van de inkomstenbelasting.