Bewind


De heer en mevrouw de Vries, beiden op leeftijd, willen hun woning verkopen en verhuizen naar een verzorgingsflat. De reden hiervan is dat de heer de Vries enige tijd geleden een hersenbloeding heeft gehad en permanente verzorging behoeft. De heer de Vries is echter niet meer in staat een handtekening te zetten. De makelaar adviseert mevrouw De Vries met de notaris contact op te nemen om hiervoor een oplossing te vinden. Bij de notaris aangekomen wordt een onderbewindstelling geadviseerd.

Bewind

Indien een meerderjarig persoon niet meer (geheel) in staat wordt geacht zijn eigen belangen goed te kunnen behartigen geeft de wet de mogelijkheid om (een deel van) de goederen van die persoon onder bewind te stellen. Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiŽle belangen te behartigen. Deze maatregel is alleen mogelijk bij meerderjarigen. Totdat iemand achttien jaar is, zorgen de ouders of voogd voor de belangen van minderjarigen. Onderbewindstelling kan wel al worden gevraagd, voordat iemand meerderjarig is. Met een onderbewindstelling wordt getracht het vermogen van de betrokkene te beschermen.

Curatele

Een andere maatregel is de ondercuratelestelling. De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiŽle als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Iemand die onder curatele is gesteld verliest zijn handelingsbekwaamheid en mag niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Een verzoek tot ondercuratelestelling moet bij de rechtbank worden gedaan door middel van een advocaat en is daardoor een lastige en kostbare procedure. Curatele is ingrijpender dan bewind en wordt in de praktijk alleen in ernstige situaties toegepast.

Kantonrechter

Een verzoek tot onderbewindstelling moet bij de kantonrechter worden gedaan in het rechtsgebied waar de persoon voor wie de onderbewindstelling is bedoeld, woont. Een verzoek aan de kantonrechter kunt u zelf doen. U bent niet verplicht om daarvoor een advocaat of notaris in te schakelen. Voor het verzoek om een onderbewindstelling is een speciaal formulier ontwikkeld, welk formulier bij het desbetreffende kantongerecht dient te worden ingeleverd. Dit formulier kunt u tezamen met een brochure bij de notaris ophalen. Voor een verzoek aan de kantonrechter moet u een bijdrage in de kosten van de rechtspraak betalen; dit noemt men griffierechten.

Bewindvoerder

Bij de aanvraag voor de onderbewindstelling is het mogelijk een voorstel te doen voor de te noemen bewindvoerder. Op grond van de wet zijn er personen die bij voorkeur tot bewindvoerder worden benoemd. Deze personen zijn: de echtgenoot, de geregistreerde partner dan wel andere levensgezel. Zijn deze personen er niet dan wordt een beroep gedaan op de kinderen, ouders, broers of zusters. Naast de mogelijkheid om een natuurlijk persoon als bewindvoerder te benoemen kan de kantonrechter ook een stichting benoemen.

De bewindvoerder behartigt alleen iemands financiŽle belangen. De bewindvoerder maakt kort na zijn benoeming een beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen. Wil de bewindvoerder goederen verkopen die onder het bewind vallen, dan moet de bewindvoerder daarvoor toestemming hebben van degene voor wie het bewind is ingesteld. Wil of kan de betrokkene daarvoor geen toestemming geven, dan kan de bewindvoerder aan de kantonrechter om machtiging vragen.