Erfpacht


Hans en Yvonne hebben destijds een fantastisch huis tegen een aantrekkelijke prijs gekocht . Thans hebben zij een brief van de gemeente ontvangen met het verzoek de grondprijs te betalen. Ze blijken het huis niet in eigendom doch in erfpacht te hebben.

Erfpacht houdt in dat de grondeigenaar aan de erfpachter toestaat gedurende een bepaalde periode opstallen te bouwen of te hebben en te gebruiken. Als vergoeding dient de erfpachter aan de grondeigenaar jaarlijks een vergoeding te betalen, de zogeheten canon. Erfpacht is te vergelijken met een soort huur waarbij het huurrecht zo sterk is dat het recht zelfs kan worden verkocht of kan vererven. De canon is de huur van de grond. Soms is de verplichting tot betaling van de canon afgekocht door betaling van één bedrag ineens.

Erfpacht is een juridisch instrument dat vooral in de grote steden van Nederland in het begin van de vorige eeuw is gebruikt om tot stadsontwikkeling te komen. Tegen enerzijds aantrekkelijke prijzen en anderzijds strenge bouwbepalingen zijn diverse wijken ontwikkeld. In het begin van de vorige eeuw bestonden voor gemeenten veel minder bestuursrechtelijke mogelijkheden om de bestemming en inrichting van een gebied te regelen. Erfpacht bood een civielrechtelijk alternatief.

Bij de uitgiften in erfpacht in de vorige eeuw speelde het idee dat woningen een beperkte levensduur hadden. Anders gezegd: na afloop van de erfpachtperiode van bijvoorbeeld tachtig jaar zou nieuwbouw noodzakelijk zijn en dus noodzaak dat de gemeente grip behield op die bebouwing. Derhalve hebben die uitgiften in erfpacht slechts voor een bepaalde periode plaatsgevonden. Thans beginnen ook in Arnhem de erfpachtcontracten af te lopen. Na afloop bestaan globaal de mogelijkheden van heruitgifte of aankoop van de eigendom.

Heruitgifte

Bij heruitgifte wordt tussen de grondeigenaar (vaak de gemeente) en de erfpachter een nieuw erfpachtcontract gesloten. De heruitgifte geschiedt via de notaris waarbij overdrachtsbelasting verschuldigd is. Behoudens bij appartementsrechten dient tevens een nieuw hypotheekrecht te worden gevestigd. Bij de heruitgifte wordt een nieuwe canon afgesproken die eventueel voor de gehele looptijd van het erfpachtrecht kan worden afgekocht. De hoogte van de canon danwel afkoopsom is afhankelijk van de grondwaarde.

Aankoop eigendom

Bij heruitgifte blijft het erfpachtrecht bestaan. Na afloop van de nieuwe periode herhaalt zich de procedure van heruitgifte met betaling door de erfpachter. Ter vermijding bestaat de juridische mogelijkheid dat de erfpachter van de grondeigenaar de eigendom koopt. Door samenval van eigendom en erfpacht ontstaat volledige eigendom. De keuze voor heruitgifte danwel aankoop van de eigendom is vooral politiek ingegeven.

Appartementsrecht

In het geval wordt overgegaan tot heruitgifte ontstaat in beginsel een nieuw juridisch recht. Het gevolg is dat een hypotheek opnieuw dient te worden gevestigd. De meeste financiële instellingen willen vaak kortlopende erfpachtrechten dan ook niet financieren.
De uitzondering is een appartementsrecht. Bij heruitgifte van in appartementsrechten gesplitst erfpachtrecht blijft de splitsing in appartementsrechten bestaan en behoeft na de heruitgifte géén nieuwe splitsing in appartementsrechten of vestiging van hypotheken plaats te vinden. Nadeel is wel dat alle appartementseigenaren tegelijkertijd dienen mee te werken aan de heruitgifte.