Geen testament


Tante Alie is overleden en heeft geen testament gemaakt. Omdat haar ouders, broers en zusters reeds zijn overleden, zijn al haar 25 neven en nichten haar wettelijke erfgenamen. De moeilijkheden begonnen al bij het regelen van de uitvaart. Iedere erfgenaam had een eigen mening over hoe, waar en met welke muziek de crematie van tante Alie zou moeten plaatsvinden. Na de crematie voelde niemand van de erfgenamen zich geroepen om de woning van tante leeg te halen en netjes achter te laten. Iedereen vraagt zich natuurlijk wel af hoeveel spaargeld de immer zuinige tante Alie heeft nagelaten.

De wet gaat ervan uit dat de erfgenamen gezamenlijk en in onderling overleg de nalatenschap afwikkelen. Er bestaat ook de mogelijkheid tijdens leven reeds een persoon hiervoor aan te stellen. Deze persoon, de zogeheten executeur, is dan belast met de praktische uitvoeringswerkzaamheden die een overlijden nu eenmaal met zich meebrengt. Ook de begrafenis of crematie behoort desgewenst tot de taken van de executeur. De benoeming van een executeur kan uitsluitend geschieden bij testament.

Het is verstandig om vooraf overleg te plegen met de persoon die men als executeur in gedachten heeft. Heeft hij na het overlijden zijn executeurschap aanvaardt, dan is hij verplicht zijn taak tot de allerlaatste handeling te volbrengen.

In beginsel zullen de erfgenamen de benoemde executeur moeten accepteren.

Om de executeur in staat te stellen zijn werk te verrichten dient aan hem het recht van bezit te worden toegekend. Dit houdt in dat hij het beheer over de nalatenschap verkrijgt waarmee hij alle bezittingen onder zich kan nemen. Ook kan de executeur de huur opzeggen, vorderingen innen en schulden betalen en de successieaangifte ondertekenen.

In het testament kunnen de bevoegdheden van de executeur worden vastgelegd. Voor de verkoop van een eigen woning kan geregeld worden dat hij bijvoorbeeld toestemming van alle erfgenamen nodig heeft. De executeur is verplicht een boedelbeschrijving op te maken van alles wat tot de nalatenschap behoort en aan het einde van zijn beheer dient hij aan de erfgenamen rekeningen en verantwoording over zijn beheer af te leggen. De executeur heeft daarmee een verantwoordelijke taak. De notaris kan hem hier steeds met raad en daad terzijde staan.

In de wet is een regeling opgenomen over het loon van een executeur. Dit loon bedraagt 1% van het saldo van de nalatenschap. De mogelijkheid bestaat om af te wijken van de wet en zelf de beloning te bepalen op bijvoorbeeld een vast bedrag. De executeursbeloning komt ten laste van de boedel.

In voorkomende gevallen dat niemand in de familie of kennissenkring bereid is of in staat is de functie van een executeur op zich te nemen bestaat de mogelijkheid de notaris tot executeur te benoemen. Het strekt alsdan wel tot aanbeveling vooraf met de notaris de wensen en verlangens omtrent de uitvaart en de afwikkeling van de nalatenschap door te nemen.