Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens


Willem is op 77-jarige leeftijd overleden. Een aantal weken na zijn overlijden gaat zijn weduwe Truus naar de notaris voor een zogeheten verklaring van erfrecht. Tijdens de bespreking vraagt de notaris aan Truus naar de kinderen van Willem. Truus en Willem hadden samen twee kinderen, maar Truus weet niet of Willem nog andere kinderen had. Willem was namelijk eerder gehuwd geweest met Marie, maar had over dit huwelijk immer gezwegen. De notaris zegt dat het niet erg is dat ze het niet weet, want hij gaat een inzage doen bij de Gemeentelijke BasisAdministratie Persoonsgegevens (ook wel genoemd: "GBA").

Algemeen

In de Gemeentelijke BasisAdministratie Persoonsgegevens worden de persoonsgegevens van alle burgers opgeslagen en bijgehouden die van belang kunnen zijn voor alle overheids- en semi-overheidsinstanties in Nederland. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waar de burger zijn woonplaats heeft. De gemeente houdt van iedere ingeschrevene op deze manier een Persoonslijst bij. Op deze Persoonslijst wordt de administratieve levensloop van de burger vastgelegd, waaronder de geboorteakte, de huwelijksakte of een rechterlijke uitspraak.

Notaris

De notaris kan door middel van het zenden van een e-mail naar de gemeente van de woonplaats van zijn cliŽnt om inlichtingen uit de Persoonslijst van zijn cliŽnt verzoeken.

Binnen 48 uur zal de desbetreffende gemeente het verzoek beantwoorden en de Persoonslijst doorsturen naar de notaris. De persoonsgegevens die op deze Persoonslijst staan zijn onder andere: de personalia van de cliŽnt, gegevens omtrent burgerlijke staat (waaronder ook de gegevens van eventuele ex-echtgenoten), de afstammelingen die door de persoon erkend zijn.

Wet GBA

Op 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke BasisAdministratie Persoonsgegevens in werking getreden. Door deze wet worden alle papieren Persoonskaarten vervangen door volledig geautomatiseerde elektronische Persoonslijsten. Dit bevordert de uitwisseling van persoonsgegevens met andere gemeenten en met de daartoe gerechtigde instanties. De mogelijkheid bestaat dat op de Persoonslijst geen persoonsgegevens voorkomen van personen die vůůr 1 januari 1966 geboren zijn. In dat geval zal de notaris schriftelijk om de persoonsgegevens verzoeken die op de Persoonskaart vermeld staan.

Privacy?

Het recht van de notaris om een onderzoek bij de Gemeentelijke BasisAdministratie Persoonsgegevens in te stellen is beperkt tot die gegevens die voor de publiekrechtelijke taak van de notaris noodzakelijk zijn. Ten aanzien van de Wet op de privacy heeft elke burger recht op inzage in de over hem/haar vastgelegde gegevens. Tevens kan de burger bij de gemeente van zijn woonplaats een verzoek indienen hem/haar te informeren wie het afgelopen jaar inzage in zijn/haar Persoonslijst heeft gehad.

Uit de Persoonslijst van Willem, welke de notaris van de gemeente heeft ontvangen, blijkt inderdaad dat Willem gehuwd is geweest met Marie, maar dat uit dat huwelijk geen kinderen zijn geboren. Tevens blijken de gegevens te kloppen dat uit het huwelijk van Willem met Truus twee kinderen zijn geboren.