Levenstestamenten


Wat is een levenstestament?

Een levenstestament omvat enkele documenten waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen. Bijvoorbeeld als u zelf door een ongeluk of door ziekte niet meer in staat bent om belangrijke zaken - privé of zakelijk - te regelen. Ook als u bepaalde zaken niet zelf meer wilt regelen en het prettiger vindt dat een ander dat voor u doet. In al deze situaties is het van belang om te weten wat uw wensen zijn.

Wat is het verschil met een gewoon testament?

In een gewoon testament legt u vast wat er ná uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. In een testament regelt u onder meer aan wie u wat wilt nalaten, het benoemen van een voogd, een bewindvoerder of een executeur. Een testament werkt pas na overlijden. Een levenstestament is een testament dat vooral werkt tijdens leven.

Wat kan in een levenstestament worden geregeld?

In een levenstestament kan worden vastgelegd wat in uw specifieke situatie van belang is. U kunt uw wensen vastleggen ten aanzien van onder meer:

 • uw financiën, onderneming, woning en andere onroerende zaken;
 • schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden;
 • het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
 • de benoeming van een mentor of een bewindvoerder over uw vermogen;
 • praktische zaken voor na overlijden (begrafenis of crematie).

Voor wie is een levenstestament van belang?

Het is in de eerste plaats voor uzelf van belang vast te leggen wat uw wensen en verzoeken zijn in het geval u deze niet (meer) naar voren kunt brengen. Maar het is ook voor iedereen die voor u zorgt of zakelijk met u samenwerkt van belang om te weten wat uw wensen zijn. Dit geldt zowel voor uw (zakelijke) partner, uw kinderen en naaste familie, als ook voor zorghulpverleners.

Waar bestaat een levenstestament uit?

Een levenstestament bestaat uit:
-      een persoonlijk memorandum;
-      instructies ten behoeve van de executeur.
Beide documenten kunnen worden aangevuld met een overzicht van de inlogcodes en wachtwoorden welke -zo nodig in gesloten envelop- bij de notaris in bewaring kunnen worden gegeven. Voor het opslaan van de wachtwoorden met codes kunt u ook gebruik maken van de programma's "password safe" voor Windows of "sleutelhanger" voor Mac. In het laatste geval is alleen die toegangscode voor dat programma nodig.
Zo'n persoonlijk memorandum en vragenlijst voor instructies ten behoeve van de executeur kunt u bij Notariskantoor Zwanikken opvragen.

Aanvullend kunt u in overweging nemen een algehele volmacht af te geven. Algehele volmachten gaan zeer ver dus u dient veel vertrouwen te hebben in de gevolmachtigde!

  Denkbare onderwerpen voor een notariële volmacht zijn:

 • Beheer en administratie
 • Belegging en beschikking
 • Ter leen opnemen en ter leen verstrekken
 • Borgtocht
 • Optreden in rechte
 • Nalatenschappen en schenkingen aanvaarden
 • Diverse bevoegdheden
  • schenkingen
  • eventuele einddata diverse regelingen
  • hypotheek
  • overleg en verantwoording
 • Substitutie
 • Geen substitutie
 • Zorgverlening

Het alternatief is een onderbewindstelling van het vermogen. Een brochure over bewind kunt u vinden onder brochures curatele, bewind en mentorschap
Bij bewind is er toezicht door de kantonrechter. Dit toezicht voorkomt problemen achteraf.

Voorts kunt u bij notariële akte uw wensen omtrent euthanasie vastleggen. Bij het vastleggen van uw wensen omtrent euthanasie bestaan globaal drie stromingen, te weten:
-        actieve euthanasie;
-        versterving;
-        te allen tijde en ten volle doorbehandeling.
Varianten hierop zijn het delegeren van de keuze naar een derde, bijvoorbeeld uw echtgenoot. Ik merk op dat voor een uitvoering ook de medewerking van uw behandelend (huis)arts in de praktijk noodzakelijk is.

Wie bewaart het levenstestament?

Het levenstestament kan, voor zover het slechts bestaat uit een persoonlijk memorandum en instructies ten behoeve van de executeur betreft, worden bewaard bij uw testament, indien dit testament hier ten kantore is opgesteld. Anders dient u deze documenten zelve te bewaren.

Voor zover het een notariële akte betreft (volmacht en/of euthanasieverklaring) wordt deze akte bij de notaris in de kluis bewaard en de notaris geeft een origineel gewaarmerkt afschrift van de notariële akte. In dit geval kunnen ook andere documenten (bijvoorbeeld uw persoonlijk memorandum) bij deze akte worden bewaard. Hetzelfde is van toepassing op de eventuele toegangscodes.

Wie hebben inzage in het levenstestament?

Het levenstestament moet tijdens uw leven door bepaalde personen kunnen worden geraadpleegd. Dat geldt niet alleen voor uzelf als volmachtgever, maar ook voor de gevolmachtigde(n) en na overlijden voor de erfgenamen, een bewindvoerder, een executeur. U kunt in de akte vastleggen wie een afschrift of een uittreksel van (de volmacht(en) uit) uw levenstestament mag hebben.

Als een arts of een kantonrechter informatie uit een levenstestament nodig heeft of wil weten of er een levenstestament is, dan kan hij mij raadplegen.

Herroepen?

U kunt het levenstestament op ieder moment herroepen of wijzigen door een nieuwe notariële akte. U kunt het levenstestament niet zomaar, zoals bij een codicil, thuis verscheuren, tenzij het slechts betreft een persoonlijk memorandum of instructies voor de executeur. Ook in dit laatste geval strekt het tot aanbeveling de notaris die eventueel deze documenten in bewaring van wijzigingen op de hoogte te stellen.

Slot

Tot zover de beschikbare informatie. Mocht u een nadere concretisering van het levenstestament op prijs stellen dan stel ik voor een intake-gesprek te houden. Via mij of een van mijn medewerkers kunt u daartoe een afspraak maken.

Algemeen

Op de dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden Notariskantoor Zwanikken van toepassing welke op verzoek worden toegezonden en welke op de website zijn te raadplegen. De werkzaamheden worden op uurbasis in rekening gebracht.