Pensioenverevening


Na jaren van gelukkig huwelijk besluiten Marco en Leontien te gaan scheiden. Ter wille van de kinderen gaan ze beiden naar een mediator om de afwikkeling van de echtscheiding te regelen. Onderdelen van de echtscheiding zijn het gezag en de opvoeding van de kinderen, de alimentatie en de verdeling van de gemeenschap van goederen. Hierbij valt ook te denken aan de vraag wie in het huis mag blijven wonen.
Tevens zullen zaken geregeld moeten worden die pas later in het leven merkbaar zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de pensioenen.

Pensioenrechten

Normaal gesproken bestaan de pensioenrechten uit ouderdomspensioen en (bijzonder) nabestaandenpensioen. Het ouderdomspensioen is een voorziening voor het geval u zelf met pensioen gaat. Het nabestaandenpensioen gaat in bij overlijden en is bestemd voor de nabestaanden, zijnde de langstlevende echtgenoot, de kinderen en de eventuele ex-echtgenoot. Via een samenlevingscontract kunnen samenwoners regelen dat hun partner gelijk wordt gesteld met een echtgenoot opdat bij overlijden de partner k een pensioen ontvangt.
De vraag rijst of de ex-echtgenoot ook aanspraak kan maken op het ouderdomspensioen als de pensioengerechtigde nog in leven is.

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Op 1 mei 1995 is de "Wet verevening pensioenrechten bij scheiding" in werking getreden. In deze wet staat dat beide ex-echtgenoten recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen dat tussen huwelijkssluiting en echtscheiding of scheiding van tafel en bed is opgebouwd. Vanaf 1 mei 1995 hebben ex-echtgenoten bij echtscheiding (of scheiding van tafel en bed) derhalve allebei recht op een deel van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Ook wordt geregeld de mogelijkheid dat beide ex-echtgenoten hun deel van het pensioen apart krijgen uitbetaald door de pensioenuitvoerder. Hiermee wordt de ex-echtgenoot onafhankelijk van de alimentatie.

VUT-regelingen, ongehuwden-pensioenen, lijfrenten, invaliditeitspensioenen en bepaalde tijdelijke pensioenen vallen niet onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

AOW-pensioenen vallen ook niet onder de wet. Die worden immers aan iedereen die 65 jaar wordt individueel uitbetaald.

Formulier "Mededeling van scheiding i.v.m. verdeling van ouderdomspensioen"

Voor de uitvoering van deze wet is een formulier "Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen" gemaakt. Met dit formulier kunnen ex-echtgenoten de pensioenuitvoerder melden, dat zij gescheiden zijn en dat zij willen dat het ouderdomspensioen wordt verdeeld. Door het indienen van het formulier ontstaat voor degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd, het recht op uitbetaling door de pensioenmaatschappij.

Pensioenbreuk

Het gevolg van de pensioenverevening is dat voor de pensioengerechtigde een pensioenbreuk ontstaat. Bij huwelijkse voorwaarden had dit kunnen worden voorkomen. Zo kunnen huwelijkse voorwaarden bepalen dat het ouderdomspensioen alleen ten gunste komt voor degene die het heeft opgebouwd. Hadden Marco en Leontien zulke huwelijkse voorwaarden gemaakt dan was gn sprake van een pensioenbreuk met alle gevolgen van dien.