Testament


Eindelijk hadden David en Inge het huis van hun dromen gevonden. Van de notaris kregen zij ontwerpen van de akten met de afrekening. Zodoende konden de teksten nog door hen worden gecontroleerd. De uitleg van de akten door de notaris was verhelderend. Na de ondertekening en de overhandiging van de sleutels werd de notaris wat somber. Hadden David en Inge al aan testamenten gedacht? Helaas niet. Wat zouden de gevolgen zijn?

Algehele gemeenschap van goederen

Bij afwezigheid van huwelijkse voorwaarden is een echtpaar in algehele gemeenschap van goederen getrouwd. Behoudens enkele uitzonderingen is het totale vermogen gemeenschappelijk. Bij overlijden is de helft van dat totale vermogen de nalatenschap. Anders gezegd: indien om de eettafel zes stoelen staan dan vallen drie stoelen in de nalatenschap.

Wettelijk erfrecht

Met ingang van 1 januari 2003 is het erfrecht gemoderniseerd. Volgens de 'wettelijke verdeling' komt de hele nalatenschap van David nu aan Inge toe. Zij krijgt alles wat tot Davids erfenis behoort, inclusief eventuele schulden. In haar geval betekent dit dat zij het huis niet hoeft te verkopen om de kinderen hun erfdeel uit te keren.

De kinderen krijgen een vordering op hun moeder ter grootte van hun erfdeel. Dat wil zeggen dat het erfdeel van hun vader pas wordt uitgekeerd als hun moeder dat zelf ook wil of nadat hun moeder is overleden. Een rentevergoeding vindt plaats als de inflatiegevolgen moeten worden gecorrigeerd. Maar ook deze rente wordt pas betaald nadat hun moeder is overleden.

De kinderen hebben geen wettelijk recht meer op directe uitkering van hun erfdeel. Inge kan wel het erfdeel aan de kinderen uitbetalen als zij dat zelf wil. Als Inge de wettelijke verdeling niet wenst, kan zij deze binnen drie maanden na het overlijden van David bij de notaris ongedaan maken. In dat geval moet zij samen met de kinderen de nalatenschap van David verdelen.

Waarom nog een testament?

In een testament kunnen ook andere kwesties worden geregeld. Zo kan voor het geval beide ouders zijn overleden een of twee voogden worden aangewezen. Voorts kan worden bepaald dat hetgeen de kinderen erven slechts van hen is en niet gedeeltelijk van hun toekomstige partners.