Verenigingenrecht


Martin gaat iedere donderdagavond met zijn vrienden biljarten in het plaatselijk cafť. Het iedere donderdag samenkomen krijgt een zo regelmatige basis dat ze een biljartclub willen oprichten. Wat is de juridische positie van de biljartclub?

Verenigingenrecht

In Nederland bestaat het grondrecht; "vrijheid van vereniging". Dit betekent dat ieder doel hoe ook genaamd kan worden aangegrepen om in verenigingsverband te gaan samenwerken. Het Burgerlijk Wetboek regelt hoe een vereniging tot stand komt. Het doel van de vereniging mag niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. Overigens mogen verenigingen ůůk winst maken. De winst mag alleen niet worden uitgekeerd aan de leden doch dient ten goede te komen aan het doel van de vereniging of het goede doel.

Oprichting

Er zijn twee mogelijkheden voor de totstandkoming van een vereniging, te weten oprichting bij notariŽle akte (volledige rechtsbevoegdheid) danwel anderszins (beperkte rechtsbevoegdheid). Een vereniging kan dus ook tot stand komen door mondelinge afspraak of door zelf op papier de oprichting en statuten vast te stellen, hetgeen overigens niet verstandig is.

Indien de vereniging niet bij notariŽle akte is opgericht, zijn bestuurders naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de vereniging, soms zelfs nŠ hun aftreding. Daarnaast zijn bestuurders aansprakelijk wanneer de vereniging en het bestuur niet correct staan ingeschreven in het handelsregister. Het is raadzaam iedere vereniging bij notariŽle akte vast te leggen met inschrijving van de vereniging en het bestuur in het handelsregister.

Daarnaast gaat de wet ervan uit dat de vervulling van de bestuurstaak een collectieve verantwoordelijkheid is. Ter beperking van de aansprakelijkheid is het van belang jaarlijks de jaarrekening vast te stellen. Daarnaast is het advies een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Interne organisatie

Bij de oprichting van de vereniging vormen de statuten een belangrijk stuk. Uit de statuten blijkt de interne organisatie van de vereniging. De statuten bepalen hoe de leden onderling en hoe de leden met het bestuur en omgekeerd met elkaar dienen om te gaan. Het strekt tot aanbeveling nauwgezet de statuten te volgen.

In de statuten dienen ten minste de volgende punten te staan:

  • de naam van de vereniging en de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is;
  • het doel van de vereniging;
  • de verplichtingen die de leden hebben tegenover de vereniging, of de wijze waarop deze verplichtingen kunnen worden opgelegd;
  • de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering;
  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders;
  • de bestemming van het batig saldo van de vereniging in geval van ontbinding of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld.

In de praktijk komt het nogal eens voor dat de statuten niet worden nageleefd doordat bijvoorbeeld de werkwijze van de vereniging afwijkt van hetgeen in de statuten staat. Daarnaast komt het voor dat door tijdsverloop en wetswijzigingen de statuten oud en verouderd zijn. Aanpassing en actualisering van de statuten strekt alsdan tot aanbeveling.