Algemene Voorwaarden


gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09121267 (versie 1 januari 2022)

1. Opdracht

  Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Notaris Mr G.G. Zwanikken, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer en allen die op kantoor werkzaam zijn.

2. Aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis - - daaronder óók begrepen het weigeren van notariële dienstverlening of een nalaten - voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Notaris Zwanikken gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, rekening houdende met het eigen risico dat Notaris Zwanikken onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Notaris Zwanikken aansprakelijkheid draagt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Notaris Zwanikken gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, rekening houdende met het eigen risico dat Notaris Zwanikken onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering draagt.
  De hiervoor omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 2. Notaris Zwanikken zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Notaris Zwanikken is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Notaris Zwanikken is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Notaris Zwanikken tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van de kant van Notaris Zwanikken.
 4. De onder a., b. en c. opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

3. Honorarium

 1. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Notaris Zwanikken vast te stellen uurtarieven. Er is nimmer sprake van gratis en/of vrijblijvende dienstverlening.
 2. Notariële werkzaamheden waarvoor op grond van verordeningen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie dwingende regels bestaan omtrent de hoogte van het in rekening te brengen tarief zullen in rekening worden gebracht met inachtneming van die regels.
 3. De ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten worden separaat in rekening gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) wordt een percentage van het honorarium in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting.
 4. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Notaris Zwanikken gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.  

4. Derdenwerking

 1. Verstrekte opdrachten worden door Notaris Zwanikken uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 2. Niet alleen Notaris Zwanikken, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers van Notaris Zwanikken met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij het kantoor van Notaris Zwanikken hebben verlaten.

5.  Rechtskeuze en forumkeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen Notaris Zwanikken, zijn waarnemer en zijn medewerkers en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Notaris Zwanikken en een cliënt kennis te nemen.
 2. Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de Notaris Zwanikken zal hij deze klachten eerst aan Notaris Zwanikken naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of de desbetreffende Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-Notarissen en/of de burgerlijke rechter.

6.   Algemeen

  Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten. Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website www.zwanikken.nl. Op verzoek worden de algemene voorwaarden toegezonden.