Werkzaamheden voor oprichten BV


De uitgangspunten van kantoor zijn kwaliteit, snelheid en maatwerk. Rekening houdend met uw persoonlijke situatie kan een deel van het werk van een notaris toch worden omschreven als "standaard". Naast de algemene basiswerkzaamheden zijn aanvullend de hierna staan onder A. vermelde werkzaamheden voor het oprichten van een besloten vennootschap. Het tarief is gebaseerd op die standaard!

Afhankelijk van de situatie is maatwerk in de vorm van specifieke aanvullende werkzaamheden noodzakelijk die op uurbasis in rekening worden gebracht. Voorbeelden van die werkzaamheden staan onder B. vermeld. Deze optionele werkzaamheden zijn in een standaard situatie niet nodig. De betreffende kosten worden te allen tijde op uurbasis in rekening gebracht.

Hoewel getracht is deze tekst zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen, kunnen daaraan geen rechten ontleend worden. De lijsten zijn globaal, samenvattend en zo opgesteld dat deze voor cliŽnten van notariskantoren informatie kunnen zijn. Ze zijn zeker niet uitputtend. Gebruik van deze lijsten door anderen dan notarissen en hun kantoren of samenwerkingsverbanden bestaande uit en bestuurd door notarissen en hun kantoren is niet toegestaan.

A. Basispakket wettelijk verplichte werkzaamheden

 1. Naleving WID;
 2. In overleg met bestuurders van de op te richten rechtspersoon vaststellen van de aard en het doel van de besloten vennootschap;
 3. Controle van de statuten van de oprichter-rechtspersoon in verband met de doelomschrijving;
 4. Zonodig oprichtingsverklaring c.q. intentieovereenkomst registreren bij de Belastingdienst voorzover nog niet gebeurd door accountant of fiscalist.
 5. Ontwerp maken van de akte van oprichting;
 6. Ontwerp van de akte van oprichting en de aanvraagformulieren voor het Ministerie van Justitie versturen naar bij oprichting betrokkenen;
 7. Overleg voeren met accountant en/of bank over storting van kapitaal;
 8. Controle van de juistheid van de bankverklaring of beschrijving/accountantsverklaring;
 9. Opstellen van volmachten (indien noodzakelijk);
 10. Passeren van de oprichtingsakte na het geven van een toelichting daarop;
 11. Inschrijving in handelsregister van de BV. Inschrijving eerste bestuurders en aandeelhouder voorzover sprake is van een enig aandeelhouder. Ondersteunen bij invullen formulieren;
 12. Uittreksel uit handelsregister, afschrift van oprichtingsakte en aandeelhoudersregister naar BV;
 13. Na passeren toezending afschrift akte en (afschrift) ondertekende bankverklaring aan bank die de bankverklaring heeft afgegeven;
 14. Verzorgen aandeelhoudersregister;

B Wettelijk verplichte werkzaamheden in niet-standaard situaties

  In het algemeen: indien de omstandigheden van de cliŽnt van dien aard zijn dat deze afwijken van wat gebruikelijk is, moet de notaris nader onderzoek instellen en/of de consequenties van deze omstandigheden met de cliŽnt bespreken en vervolgens verwerken in de conceptakte.

 1. Advisering omtrent door de B.V.i.o. verrichte (rechts-) handelingen in de voorperiode en de eventuele noodzaak van bekrachtiging;
 2. Opstellen letter of intent en letter of good standing in geval van buitenlandse oprichter(s), aandeelhouder(s) en/of bestuurder(s);
 3. In geval van een buitenlandse vennootschap als partij in de akte zal een bevoegdheidsverklaring moeten worden afgegeven door een notaris (of een van de vennootschap onafhankelijke advocaat);
 4. Alle werkzaamheden voor opmaken akte van inbreng.

C. Optionele werkzaamheden

 1. Alle werkzaamheden voor opmaken akte van bekrachtiging;
 2. Inschrijven BV in oprichting bij de Kamer van Koophandel;
 3. Opstellen van de inbrengakte (in geval van inbreng in natura); concept akte van oprichting en akte van inbreng naar accountant en oprichter(s)
 4. Toezenden van akten en stukken aan adviseurs(s);
 5. Toezenden van KvK formulieren aan bestuurders indien niet aanwezig bij het passeren;
 6. Oplossen van voorkomende problemen tussen oprichters, aandeelhouders en bestuurders;
 7. Opstellen van een volmacht in verband met een door het bestuur verleende procuratie en inschrijving van deze gevolmachtigde bij het handelsregister.
 8. Legaliseren van de handtekeningen;
 9. Handelsnaamonderzoek.