Werkzaamheden familierecht


De uitgangspunten van kantoor zijn kwaliteit, snelheid en maatwerk. Rekening houdend met uw persoonlijke situatie kan een deel van het werk van een notaris toch worden omschreven als "standaard". Naast de algemene basiswerkzaamheden zijn aanvullend de hierna staan onder A. vermelde werkzaamheden voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst van toepassing. Het tarief is gebaseerd op die standaard!

Afhankelijk van de situatie is maatwerk in de vorm van specifieke aanvullende werkzaamheden noodzakelijk die op uurbasis in rekening worden gebracht. Voorbeelden van die werkzaamheden staan onder B. vermeld. Deze optionele werkzaamheden zijn in een standaard situatie niet nodig. De betreffende kosten worden te allen tijde op uurbasis in rekening gebracht.

Hoewel getracht is deze tekst zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen, kunnen daaraan geen rechten ontleend worden. De lijsten zijn globaal, samenvattend en zo opgesteld dat deze voor cliŽnten van notariskantoren informatie kunnen zijn. Ze zijn zeker niet uitputtend. Gebruik van deze lijsten door anderen dan notarissen en hun kantoren of samenwerkingsverbanden bestaande uit en bestuurd door notarissen en hun kantoren is niet toegestaan.

A. Basispakket wettelijk verplicht werkzaamheden

 1. Naleving WID;
 2. Inventariseren van persoonlijke gegevens en datum sluiten huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 3. Nagaan of al huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden bestaan;
 4. Inventariseren van de persoonlijke omstandigheden met betrekking tot eerdere huwelijken, kinderen, vermogenstoestand, arbeidsinkomen, pensioenen, aanwezige polissen, etc.;
 5. Inventariseren van de persoonlijke wensen van de cliŽnten m.b.t. delen van vermogen, arbeidsinkomsten, kosten huishouding, woning, eventuele onderneming, echtscheiding, pensioen, overlijden, etc.;
 6. Voorlichting geven en adviseren over staat van aanbrengsten en zaken m.b.t. levensverzekering en verschuldigdheid van premies;
 7. Gevolgen bespreken, in het bijzonder m.b.t. de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen, indien de algehele gemeenschap van goederen wordt omgezet in een beperkte gemeenschap of uitsluiting van iedere gemeenschap of indien van beperkte gemeenschap van goederen of van uitsluiting van gemeenschap van goederen wordt overgegaan naar een algehele gemeenschap van goederen of uitgebreide gemeenschap van goederen;
 8. Voorlichting geven over de verzoekschriftprocedure voor de omzetting van het vermogensstelsel. Opstellen van verzoekschrift bij rechtbank indien goedkeuring bij wijziging nodig is;
 9. Conceptakte opstellen en toezenden met een korte toelichting daarbij;
 10. Het - na het bespreken en toelichten daarvan - ondertekenen van de akte van levering ('passeren');
 11. De akte aanbieden aan het huwelijksgoederenregister. Na terugontvangst van het ingeschreven afschrift van de akte aan cliŽnt verzenden.

B Wettelijk verplichte werkzaamheden in niet-standaard situaties

  In het algemeen: indien de omstandigheden van de cliŽnt van dien aard zijn dat deze afwijken van wat gebruikelijk is, moet de notaris nader onderzoek instellen en/of de consequenties van deze omstandigheden met de cliŽnt bespreken en vervolgens verwerken in de conceptakte

 1. Conceptakte met alle verplichte bijlagen ter goedkeuring aanbieden aan de rechtbank indien het een wijziging betreft;
 2. Zorgen voor publicatie van de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden indien de rechtbank aan partijen een publicatieplicht oplegt. Dit houdt in dat het huwelijksvermogensstelsel in twee dagbladen en in de Staatscourant wordt afgedrukt;
 3. Akte van verdeling opmaken en passeren;
 4. Als in de verdeling onroerende zaken of andere registergoederen zijn opgenomen, een uittreksel van de akte maken en aanbieden aan de Dienst van het kadaster en de openbare registers. Dit uittreksel bevat uitsluitend het gedeelte van de akte over de verdeling;

C. Optionele werkzaamheden

 1. Alle werkzaamheden inzake estate planning;
 2. Opstellen van testamenten;
 3. Verstrekken van gedetailleerde informatie over alimentatie;
 4. Advisering in verband met ondernemingsrechtelijke aspecten.