Werkzaamheden losse hypotheek


De uitgangspunten van kantoor zijn kwaliteit, snelheid en maatwerk. Rekening houdend met uw persoonlijke situatie kan een deel van het werk van een notaris toch worden omschreven als "standaard". Naast de algemene basiswerkzaamheden zijn aanvullend de hierna staan onder A. vermelde werkzaamheden voor een losse hypotheek van toepassing. Het tarief is gebaseerd op die standaard!

Afhankelijk van de situatie is maatwerk in de vorm van specifieke aanvullende werkzaamheden noodzakelijk die op uurbasis in rekening worden gebracht. Voorbeelden van die werkzaamheden staan onder B. vermeld. Deze optionele werkzaamheden zijn in een standaard situatie niet nodig. De betreffende kosten worden te allen tijde op uurbasis in rekening gebracht.

Hoewel getracht is deze tekst zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen, kunnen daaraan geen rechten ontleend worden. De lijsten zijn globaal, samenvattend en zo opgesteld dat deze voor cliënten van notariskantoren informatie kunnen zijn. Ze zijn zeker niet uitputtend. Gebruik van deze lijsten door anderen dan notarissen en hun kantoren of samenwerkingsverbanden bestaande uit en bestuurd door notarissen en hun kantoren is niet toegestaan.

Voor het All-in pakket geldt te allen tijde dat het uitsluitend van toepassing is op een "normale" hypotheek. Dit houdt in dat het moet gaan om de vestiging van één hypotheekrecht op één onderpand. Eventuele extra onderpanden, aflossing kredieten alsmede overbruggingshypotheken vallen derhalve niet onder het All-in pakket!

Essentieel voor het All-in pakket is dat sprake is van standaard. De mogelijkheid bestaat en het advies is een afspraak te maken opdat, ter vermijding van onduidelijkheid, vooraf kan worden getoetst of u onder het All-in pakket valt. Aansluitend kan aan u een offerte worden overhandigd.

A. Basispakket wettelijk verplichte werkzaamheden

 1. aanmaken dossier;
 2. vaststellen van de identiteit van alle personen die bij de akte betrokken zijn, aan de hand van een identiteitsbewijs. Tegelijk wordt de geldigheid van de identiteitsbewijzen gecontroleerd;
 3. opvragen persoonsgegevens bij de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Als één van de partijen een rechtspersoon is, dan moeten ook de gegevens bij het handelsregister worden opgevraagd;
 4. raadplegen van het VIS (Verificatie Informatie Systeem) ter controle van de (on)geldigheid van de identiteitsbewijzen van de betrokken partijen, voor zover daartoe aanleiding bestaat;
 5. raadplegen van het faillissementsregister, voor zover daartoe aanleiding bestaat;
 6. (bij een oversluiting) opvragen van de aflosnota bij de desbetreffende bank en ook het opstellen en verzenden van een royementsvolmacht;
 7. controleren van de huwelijkse voorwaarden van een (of meerdere) partij(en), in verband met de bevoegdheid van deze partijen (indien van toepassing);
 8. afspraak maken met cliënten en deze afspraak afstemmen met de bank van de hypotheekgever;
 9. opmaken (opstellen) van de hypotheekakte;
 10. in geval van een huwelijk / geregistreerd partnerschap controleren of de toestemming van de echtgenoot / geregistreerd partner is vereist. Zo ja, deze toestemming vragen;
 11. opvragen van de hypotheekgelden bij de bank;
 12. het vooraf toezenden van de ontwerptekst van de akte aan de hypotheekgever en (eventueel) aan de tussenpersoon en de bank;
 13. opstellen en versturen van de nota's van afrekening aan partijen en (eventuele) tussenpersonen;
 14. controleren of de hypotheekgelden tijdig op de kwaliteitsrekening zijn gestort. Als dit niet het geval is, kan er niet worden gepasseerd (ondertekend);
 15. vlak voor het tekenen van de hypotheekakte opnieuw rechercheren (onderzoek doen) in het Kadaster, om te controleren of er geen andere (nieuwe) hypotheken zijn ingeschreven of dat er inmiddels beslag is gelegd op het onroerend goed waardoor het ondertekenen van de hypotheekakte belemmerd zou kunnen worden;
 16. na het bespreken en toelichten daarvan (zodat iedereen begrijpt wat de overeenkomst inhoudt) passeren (ondertekenen) van de hypotheekakte;
 17. het zorgdragen voor de ondertekening van (eventuele) overige (hypotheek)stukken en de verzending daarvan aan de bank;
 18. sturen van een afschrift van de hypotheekakte en eventuele overige bescheiden (documenten) naar het Kadaster, waarmee de hypotheekvestiging een feit is;
 19. uitbetalen van gelden, nadat de recherche (het onderzoek) op hypotheken en beslagen en eventueel ingeschreven koopovereenkomsten bij het Kadaster is herhaald;
 20. (bij een oversluiting) het opstellen van een royementsakte voor het royeren (doorhalen) van de afgeloste hypotheek bij het Kadaster;
 21. het bijhouden van het repertorium waarin alle akten moeten worden geregistreerd;
 22. toezenden van een afschrift van de hypotheekakte aan de cliënt;
 23. toezenden van een afschrift van de hypotheekakte aan de bank;
 24. dossier archiveren en bewaren in dossierarchief;
 25. akte dertig jaar bewaren in brandvrije ruimte overeenkomstig wettelijke voorschriften.

B. Optionele werkzaamheden

 1. Alle werkzaamheden in verband met afkoop of opzegging van kapitaal- en/of levensverzekeringen;
 2. Alle werkzaamheden in verband met opzeggen en aflossen van kredieten.

C. Algemeen

  Eventuele extra werkzaamheden worden op uurbasis in rekening gebracht. Louter als indicatie (inclusief omzetbelasting):

Krediet aflossen (per krediet) 55,00
Samenlevingsovereenkomst vragenlijst  380,00