Werkzaamheden levering met hypotheek


De uitgangspunten van kantoor zijn kwaliteit, snelheid en maatwerk. Rekening houdend met uw persoonlijke situatie kan een deel van het werk van een notaris toch worden omschreven als "standaard". Naast de algemene basiswerkzaamheden zijn aanvullend de hierna staan onder A. vermelde werkzaamheden voor een standaard levering met hypotheek van toepassing. Het tarief is gebaseerd op die standaard!

Afhankelijk van de situatie is maatwerk in de vorm van specifieke aanvullende werkzaamheden noodzakelijk die op uurbasis in rekening worden gebracht. Voorbeelden van die werkzaamheden staan onder B. vermeld. Deze optionele werkzaamheden zijn in een standaard situatie niet nodig. De betreffende kosten worden te allen tijde op uurbasis in rekening gebracht.

Voor het All-in pakket geldt te allen tijde dat het uitsluitend van toepassing is op een "normale" overdracht met hypotheek. Dit houdt in dat het moet gaan om de overdracht van één woning met hypotheek op uitsluitend het aan te kopen onderpand. Eventuele extra en/of gedeeltelijke percelen, aflossing kredieten alsmede overbruggingshypotheken vallen derhalve niet onder het All-in pakket!

Essentieel voor het All-in pakket is dat sprake is van standaard. De mogelijkheid bestaat en het advies is vooraf een afspraak te maken opdat, ter vermijding van onduidelijkheid, vooraf kan worden getoetst of u onder het All-in pakket valt. Aansluitend kan aan u een offerte worden overhandigd.

A. Basispakket wettelijk verplichte werkzaamheden

 1. aanmaken dossier;
 2. vaststellen van de identiteit van alle personen die bij de akte betrokken zijn, aan de hand van een identiteitsbewijs. Tegelijk wordt de geldigheid van de identiteitsbewijzen gecontroleerd;
 3. opvragen persoonsgegevens bij de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Indien één van de partijen een rechtspersoon is: tevens het opvragen van de gegevens bij het handelsregister;
 4. raadplegen van het VIS (Verificatie Informatie Systeem) ter controle van de (on)geldigheid van de identiteitsbewijzen van de betrokken partijen, voor zover daartoe aanleiding bestaat;
 5. raadplegen van het faillissementsregister;
 6. rechercheren (onderzoeken) bij het Kadaster of er eventuele hypotheken of beslagen op het pand rusten die moeten worden opgezegd. Rechercheren naar het al dan niet ingeschreven zijn van een koopovereenkomst. Indien een hypotheek op het pand rust: opvragen van de aflosnota bij de desbetreffende bank;
 7. bevestigen van de ontvangst van de koopovereenkomst aan verkoper en koper, (eventueel) aan de makelaar;
 8. opvragen en bestuderen van het eigendomsbewijs om te onderzoeken hoe en wanneer het eigendomsrecht, het recht van erfpacht, het opstalrecht of het appartementsrecht is verkregen;
 9. in verband met de bevoegdheid van de partijen: controleren van de huwelijkse voorwaarden van (alle) partijen (indien van toepassing);
 10. afspraak maken met cliënten en (eventueel) makelaar voor het tekenen van de leveringsakte en hypotheekakte;
 11. onderzoeken of er sprake is van een monument. Onderzoeken of het registergoed binnen een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht ligt;
 12. onderzoeken of er sprake is van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of bijzondere bepalingen (kettingbedingen of gemeentelijke voorschriften, woonvergunning);
 13. onderzoeken of er sprake is van erfpacht, opstal, Wet Voorkeursrecht Gemeenten of wellicht ruilverkaveling;
 14. toezicht houden op de betaling van een eventueel overeengekomen waarborgsom of op de afgifte van een bankgarantie;
 15. het opmaken van de akte van levering, inclusief eventuele opname van bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of bijzondere bepalingen (kettingbedingen of gemeentelijke voorschriften), bepalingen die betrekking hebben op monumenten, beschermd stads- of dorpsgezichten;
 16. het opmaken van de hypotheekakte;
 17. bij huwelijk of geregistreerd partnerschap controleren of de toestemming van de echtgenoot of geregistreerd partner moet worden verleend. Zo ja, deze toestemming vragen bij die andere echtgenoot of geregistreerd partner;
 18. in geval van overdracht van een appartementsrecht: opvragen van de financiële verplichtingen en de hoogte van het reservefonds ten aanzien van de servicekosten voor de Vereniging van Eigenaren (VvE) en ook de verrekening daarvan;
 19. opvragen van de hypotheekgelden;
 20. toezending vooraf van de ontwerptekst van de akte van levering aan koper en verkoper en (eventueel) aan de makelaar en de hypotheekakte aan koper en (eventueel) aan de tussenpersoon en de bank;
 21. opstellen en versturen van de nota's van afrekening met vermelding van koopsom en verschuldigde overdrachtsbelasting aan partijen en (eventuele) tussenpersonen en makelaars;
 22. controleren of de volledige koopsom (hypotheekgelden en eventuele eigen gelden van partijen) tijdig op de kwaliteitsrekening van de notaris is gestort. Als dit niet het geval is kan er niet worden gepasseerd;
 23. vlak voor het tekenen van de leveringsakte opnieuw rechercheren in het Kadaster, om te controleren of er geen andere (nieuwe) hypotheken zijn ingeschreven of dat er inmiddels beslag is gelegd op het onroerend goed waardoor het ondertekenen van de akte(n) belemmerd zou kunnen worden;
 24. na het bespreken en toelichten daarvan aan partijen (zodat iedereen begrijpt wat de overeenkomst inhoudt), ondertekenen (passeren) van de akte van levering en de hypotheekakte;
 25. zorgdragen voor de ondertekening van (eventuele) onderhandse (hypotheek)stukken en de verzending daarvan aan de bank;
 26. sturen van een afschrift van de leveringsakte en hypotheekakte en eventuele overige bescheiden (documenten) naar het Kadaster, waarmee de eigendomsoverdracht en de hypotheekvestiging een feit is;
 27. uitbetalen van gelden aan koper, verkoper en hypotheekhouder, na herhaling van de recherche op hypotheken en beslagen of ingeschreven koopovereenkomsten bij het Kadaster en aflossen van bestaande hypothecaire leningen en overige leningen;
 28. het opstellen van een royementsakte voor het doorhalen (royeren) van de afgeloste hypotheek van verkoper bij het Kadaster, waarvoor de kosten voor rekening zijn van verkoper;
 29. verzorgen van de aangifte van de overdrachtsbelasting (voetverklaring akte en tijdige voldoening van deze belasting aan de belastingdienst);
 30. het bijhouden van het repertorium waarin alle akten moeten worden geregistreerd;
 31. aan de koper toezenden van een afschrift van de akte van levering (het eigendomsbewijs) en van de hypotheekakte;
 32. toezenden van een afschrift van de hypotheekakte aan de bank;
 33. dossier archiveren en bewaren in dossierarchief;
 34. akte dertig jaar bewaren in brandvrije ruimte overeenkomstig wettelijke voorschriften.

B. Optionele werkzaamheden

 1. In depot houden van een deel van de koopsom, inclusief opmaken van een depotovereenkomst. Ook in situaties waarin bij het passeren wordt geconstateerd dat sprake is van gebreken;
 2. Het opmaken van de koopovereenkomst, in het bijzijn van verkoper en koper en de makelaar(s);
 3. Inschrijven koopovereenkomst bij het kadaster;
 4. Alle werkzaamheden in verband met afkoop of opzegging van kapitaal- en/of levensverzekeringen;
 5. Alle werkzaamheden in verband met opzeggen en aflossen van kredieten.

C. Algemeen

  Eventuele extra werkzaamheden worden op uurbasis in rekening gebracht. Louter als indicatie (inclusief omzetbelasting):

Inschrijfkosten koopovereenkomst 276,00
Overbruggingshypotheek 120,00
Depotakte   uurbasis
Krediet aflossen (per krediet) 55,00
Samenlevingsovereenkomst vragenlijst  380,00