Werkzaamheden voor opstellen testament


De uitgangspunten van kantoor zijn kwaliteit, snelheid en maatwerk. Rekening houdend met uw persoonlijke situatie kan een deel van het werk van een notaris toch worden omschreven als "standaard". Naast de algemene basiswerkzaamheden zijn aanvullend de hierna staan onder A. vermelde werkzaamheden voor het opstellen van een testament van toepassing. Het tarief is gebaseerd op die standaard!

Afhankelijk van de situatie is maatwerk in de vorm van specifieke aanvullende werkzaamheden noodzakelijk die op uurbasis in rekening worden gebracht. Voorbeelden van die werkzaamheden staan onder B. vermeld. Deze optionele werkzaamheden zijn in een standaard situatie niet nodig. De betreffende kosten worden te allen tijde op uurbasis in rekening gebracht.

Hoewel getracht is deze tekst zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen, kunnen daaraan geen rechten ontleend worden. De lijsten zijn globaal, samenvattend en zo opgesteld dat deze voor cliŽnten van notariskantoren informatie kunnen zijn. Ze zijn zeker niet uitputtend. Gebruik van deze lijsten door anderen dan notarissen en hun kantoren of samenwerkingsverbanden bestaande uit en bestuurd door notarissen en hun kantoren is niet toegestaan.

A. Basispakket wettelijk verplicht werkzaamheden

 1. 1. Naleving WID;
 2. Inventariseren van de persoonlijke omstandigheden van de cliŽnt. Huwelijk, en/of kinderen, vermogen, pensioen, aanwezige polissen, enz.;
 3. Inventariseren van de persoonlijke wensen van de cliŽnt. Adviseren over de diverse mogelijkheden m.b.t. fiscale aspecten, de executeur, opnemen van codicil etc.;
 4. Opstellen en toezenden van een conceptakte met korte schriftelijke toelichting;
 5. Het na het geven van een toelichting ondertekenen van de akte ('passeren');
 6. Meedelen aan het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag dat bij de notaris het testament van de cliŽnt berust. Aangeven of het testament eventuele eerdere testamenten of andere uiterste wilsbeschikkingen (zoals een codicil) herroept;
 7. Ontvangst en controle van de verzamellijst van het CTR;
 8. Toezending afschrift van de akte aan cliŽnt, of meegeven van het testament aan de cliŽnt bij passeren.

B Wettelijk verplichte werkzaamheden in niet-standaard situaties

  In het algemeen: indien de omstandigheden van de cliŽnt van dien aard zijn dat deze afwijken van wat gebruikelijk is, moet de notaris nader onderzoek instellen en/of de consequenties van deze omstandigheden met de cliŽnt bespreken en vervolgens verwerken in de conceptakte

 1. Bij tweede en verdere huwelijken nagaan van wettelijke rechten die t.z.t. gaan gelden;
 2. Bij het bestaan van andere kinderen dan uit huwelijk geboren kinderen (stiefkinderen, natuurlijke kinderen, onder omstandigheden ook schoonkinderen).

C. Optionele werkzaamheden

 1. Alle werkzaamheden inzake estate planning;
 2. Advisering m.b.t. bijzondere omstandigheden waarin erfgenamen verkeren (faillissement, curatele, verslaving, verstoorde relaties, geestelijke onvolwaardigheid);
 3. Privť-clausule;
 4. Voogdijvoorziening voor minderjarige kinderen;
 5. Regeling omtrent inbreng c.q. verrekening van gedane schenkingen;
 6. Indien daarvan sprake is, voortzetting van een bedrijf;
 7. Advisering over de wenselijkheid om een executeur aan te stellen.